Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ge stöd vid uppföljning av funktionshinderspolitiken Diarienummer: S2021/06596

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för delaktighet (MFD) att stödja de myndigheter som omfattas av regeringens beslut om en Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken 2021–2031.

Ladda ner:

Under den tid som uppdraget pågår ska MFD stödja och vägleda berörda myndigheter när det gäller uppföljningen av det nationella målet för funktionshinderspolitiken samt hur redovisningen av myndigheternas genomförande av funktionshinderspolitiken ska ske.

MFD ska samråda med Jämställdhetsmyndigheten och med Barnombudsmannen.

Varje år ska MFD årligen lämna en samlad rapport till Regeringskansliet. Om det behövs ska MFD stödja myndigheterna i arbetet med att genomföra det nationella målet.