Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att göra en översyn av smittskyddsenheternas och smittskyddsläkarnas förutsättningar Diarienummer: S2021/06173

Publicerad

Socialstyrelsen ska se över de regionala smittskyddsenheternas och smittskyddsläkarnas förutsättningar och kapacitet att i enlighet med smittskyddslagen genomföra sitt uppdrag. Meningen är att öka verksamheternas effektivitet, samordning och likformighet. Myndigheten ska särskilt se över smittskyddsenheternas och smittskyddsläkarnas personella resurser och kapacitet, organisation samt struktur. Myndigheten ska ta hänsyn till de lärdomar som kan dras från covid-19-pandemin.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att:
 
  • Kartlägga de regionala smittskyddsenheternas och smittskyddsläkarnas dimensionering och organisering samt bedöma förutsättningarna för att genomföra uppdraget, såsom det framgår av smittskyddslagen och om dessa förutsättningar är likvärdiga över hela landet, 
  • analysera, eller sammanställa eventuella tidigare bedömningar, om en mer lokal placering av smittskyddsenheter, exempelvis på kommunnivå, skulle stärka smittskyddet på ett ändamålsenligt sätt, 
  • identifiera utvecklingsområden för samordning och samarbete med kommunal vård och omsorg samt på nationell nivå mellan de regionala smittskyddsenheterna, 
  • analysera och beakta de lärdomar som hittills kan dras från covid-19-pandemin och från hur smittskyddet är organiserat i relevanta grannländer, och  
  • vid behov lämna förslag på en utvecklad organisering, struktur och dimensionering med syfte att möjliggöra en ökad effektivitet, samordning och likformighet i verksamheterna. 
Socialstyrelsen samverkar i uppdraget med Folkhälsomyndigheten och andra betydelsefulla myndigheter. Myndigheten bör samtala med Sveriges Kommuner och Regioner och andra aktörer som exempelvis utredningen Författningsberedskap inför framtida pandemier. 
 
Socialstyrelsen redovisar uppdraget senast den 30 november 2022.