Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att inrätta ett rådgivande organ för att främja innovativ och klimatfokuserad standardisering Diarienummer: N 2021/02244

Publicerad

Regeringsuppdrag från den 26 augusti. Regeringen ger Kommerskollegium i uppdrag att inrätta ett rådgivande organ för att främja innovativ och klimatfokuserad standardisering, härefter benämnt råd. Rådet ska vara verksamt fr.o.m. den 1 september 2021 t.o.m. den 31 december 2022 i enlighet med vad som framgår av detta beslut.

Ladda ner:

 1. Kommerskollegium
 2. Forskningsrådet för areella näringar, miljö och samhällsbyggande (Formas)
 3. Försvarets materielverk
 4. Elsäkerhetsverket
 5. Havs-och vattenmyndigheten
 6. Lantmäteriet
 7. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys)
 8. Naturvårdsverket
 9. Statens energimyndighet
 10. Statens geotekniska institut (SGI)
 11. Statistiska centralbyrån
 12. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
 13. Sveriges geologiska undersökning (SGU)
 14. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
 15. Verket för innovationssystem (Vinnova)

Rådet ska ledas av myndighetschefen för Kommerskollegium.

Kommerskollegium ska erbjuda en representant vardera för Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringen, Svenska institutet för standarder, Svensk Elstandard samt Fossilfritt Sverige att vara ledamot i rådet.

Vidare ger regeringen i uppdrag åt Vinnova att utlysa medel i linje med detta uppdrags inriktning och i linje med rådets arbete samt de prioriterade områden för standardisering kopplat till näringslivets klimatomställning.

För uppdraget får Kommerskollegium under 2021 använda högst 5 miljoner kronor, varav högst sex procent får användas för administrativa utgifter, som ska redovisas mot det under utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2021 uppförda anslaget 1:5 Näringslivsutveckling anslagsposten 1 Näringslivsutveckling – del till Kammarkollegiet. För 2022 beräknas kostnader för uppdraget till högst 5 miljoner kronor, varav högst sex procent för administrativa utgifter. Medlen betalas ut efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 november 2021 respektive 2022.

Medel som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

Vidare får Vinnova för uppdraget att genomföra utlysning kopplat till uppdraget och rådets arbete under 2021 använda högst 5 miljoner kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2021 uppförda anslaget 1:5 Näringsutveckling anslagsposten 1 Näringslivsutveckling – del till Kammarkollegiet. Medlen betalas ut efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 november 2021.

Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den 31 mars 2022 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

Kommerskollegium ska redovisa den del av uppdraget som avser det rådgivande organets inrättande och uppgifter till Regeringskansliet (Närings­departementet med kopia till Utrikesdepartementet, Miljödepartementet och Infrastrukturdepartementet) senast den 31 maj 2023. Redovisningen ska beskriva hur rådets arbete har genomförts och hur det har bidragit till att främja klimatfokuserad och innovativ standardisering. En delredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Utrikesdepartementet) senast den 1 april 2022. Delredovisningen ska belysa hur en långsiktig strategisk samverkan kan upprätthållas i syfte att bidra till största möjliga klimatnytta samt innehålla en bedömning av om regeringen bör inrätta ett permanent organ för innovativ och klimatfokuserad standardisering.

Vinnova ska redovisa den del av uppdraget som avser att utlysa medel till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2022. Redovisningen ska belysa hur utlysningen har genomförts, vilka projekt som tilldelats medel samt hur rådets arbete har beaktats.

Genvägar