Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att stärka tillgång till äldre antibiotika Diarienummer: S2021/06172

Publicerad

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket ska genom olika insatser stärka tillgången till äldre antibiotika.

Ladda ner:

Myndigheterna ska först analysera:

  • vilka antibiotika som försvunnit från den svenska marknaden och som det fortfarande finns ett behov av, samt vilka antibiotika som nu finns på svenska marknaden som löper risk att försvinna,
  • de mest betydande marknadsinträdeshindren och anledningarna till dessa, som finns för äldre antibiotika,
  • vilka orsaker som kan ligga bakom att äldre antibiotika tas bort från svenska marknaden,
  • hur olika möjliga stimulans-, ersättnings- och finansieringsmodeller kan utformas för att ge incitament att behålla äldre antibiotika på marknaden. Inom ramen för denna del av uppdraget ska en särskild analys göras av behov av författningsändringar för att kunna genomföra respektive modell.

I analysen av olika modeller ska myndigheterna ta hänsyn till om det är möjligt att samverka på nordisk nivå och på EU-nivå.

Få tillbaka äldre antibiotika som försvunnit från marknaden

Myndigheterna ska därefter bedöma om man kan öka incitamenten för att behålla äldre antibiotika på marknaden eller få tillbaka värdefull antibiotika som fursvunnit.

Myndigheterna samverkar med varandra och med andra aktörer som har betydelse. TLV ansvarar i huvudsak för att rapportera och delredovisar  uppdraget i april 2022. Uppdraget slutredovisas senast den 1 november 2022.