Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att förbereda utbyggnad av transmissionsnät till områden inom Sveriges sjöterritorium Diarienummer: I2021/02682

Publicerad

Regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) i uppdrag att genomföra förberedande arbete för att transmissionsnätet ska byggas ut till områden inom Sveriges sjöterritorium.

Ladda ner:

Svenska kraftnät ska
1. belysa om det finns behov av att Svenska kraftnät tar fram nya riktlinjer och instruktioner för aktörer som vill ansluta elproduktionsanläggning till havs,

2. där så är möjligt beskriva och tydliggöra förutsättningar för projektörer avseende exempelvis tidplan och geografiska områden för utbyggnad av transmissionsnät,

3. tydliggöra förutsättningar för projektörer som redan har inkommit med en ansökan om anslutning, samt

4. beskriva förutsättningar, för- och nackdelar samt konsekvenser för anslutna aktörer med att införa egna elområden för områden till havs.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 juni 2022.