Uppdrag att utveckla arbetet med strategiska innovationsprogram för transformativ omställning och hållbar utveckling Diarienummer: N2021/02520

Publicerad

Regeringen ger Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Statens energimyndighet (Energimyndigheten) och Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att inom ramarna för strategiska innovationsområden, i samarbete, utveckla arbetet med de strategiska innovationsprogrammen med målsättningen att nya och befintliga program tydligare bidrar till transformativ omställning och hållbar utveckling, som grund för global konkurrenskraft och samhällsnytta.

Ladda ner:

Myndigheterna ska säkerställa att de strategiska innovationsprogrammen accelererar utvecklingen inom för Sverige strategiskt viktiga områden med bred samhällsrelevans utifrån Agenda 2030. Programmen ska bidra till systemförändring för att uppnå samhällseffekter, med tydligare fokus på till exempel fossilfrihet, giftfri cirkulär ekonomi och digital omställning som understödjer klimatomställningen samt ökad kunskap och strategiska satsningar för stärkt internationell samverkan både inom EU och globalt.

Vidare ska myndigheterna inom ramen för programmen verka för att stärka samverkan med andra finansiärer och expertmyndigheter, i syfte att skapa förutsättningar för att vidareutveckla och förnya aktörskonstellationer med särskilt fokus på samspel mellan teknisk utveckling och policy- och regelutveckling samt att länka idéutveckling med olika marknadsförutsättningar.

Uppdraget ska genomföras i enlighet med den inriktning som anges för de strategiska innovationsprogrammen i regeringens forsknings- och innovationsproposition (prop. 2020/21:60). De strategiska innovationsprogram som redan påbörjats inom ramen för de tidigare lämnade uppdragen (N2013/01162, N2013/02804, N2017/03631, M2013/3175, M2017/01147 och M2017/01599) bör under återstående programperiod på lämpligt sätt anpassas till detta uppdrag vad gäller programmens fortsatta utveckling och inriktning.

Myndigheternas fortsatta rapportering ska avse både pågående och kommande program. Myndigheterna ska gemensamt delredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Infrastrukturdepartementet och Miljödepartementet) senast den 1 juni 2022. Delredovisningen ska presentera hur myndigheterna avser arbeta för att inkorporera ett strategiskt förhållningssätt enligt uppdraget i den fortsatta utvecklingen av befintliga och nya program. Ansvarsfördelningen mellan myndigheterna i det kommande arbetet ska också redovisas liksom framtagande av en plan för uppföljning och utvärdering av programmen. Resultaten utifrån ovan beskrivna ambitioner redovisas årligen till regeringen i årsredovisningen.