Uppdrag att genomföra insatser för nyttiggörande och kommersialisering av innovation Diarienummer: N2021/01194

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova), Upphandlingsmyndigheten (UHM) och Patent- och registreringsverket (PRV) att genomföra insatser för att öka nyttiggörandet och kommersialiseringen av forskning och innovation och därigenom bidra till välfärd och näringslivets konkurrenskraft samt samhällets utveckling och omvandling.

Ladda ner:

UHM ska inrätta en innovationsupphandlingsarena. Genom arenan ska upphandlande myndigheter och enheter stimuleras att genomföra fler innovationsupphandlingar i syfte att skapa efterfrågan på innovationer som kan leda till mervärde för samhället. UHM ska, i samverkan med PRV, öka berörda aktörers kunskap om strategisk hantering av immateriella tillgångar vid upphandling i syfte att bland annat undvika onödiga inlåsningseffekter av immateriella rättigheter. PRV ska stödja UHM med sakkunskap om strategisk hantering av immateriella rättigheter. UHM ska även genom arenan poängtera innovationsupphandlingens funktion i samhällets gröna omställning för att stärka utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär ekonomi och upphandling av klimatneutrala varor och tjänster. Målgrupp för arenan
ska vara upphandlande myndigheter och enheter, företag, organisationer, forskare, uppfinnare, beställarnätverk och andra relevanta aktörer inom upphandling och innovation.

Vinnova ska, genom att utöka användningsområdet för innovationscheckar, möjliggöra för aktörer att nyttja extern strategisk kompetens och specialiserad rådgivning när de egna resurserna eller kunskaperna inte är tillräckliga. Ökad kompetens inom innovationsledning, innovationsupphandling och strategisk hantering av immateriella tillgångar är exempel på områden där innovationscheckar kan bidra till ökad nytta. Innovationscheckarna ska rikta sig till små och medelstora företag, upphandlande myndigheter och enheter, forskare, organisationer, uppfinnare, beställarnätverk och andra relevanta aktörer i innovationskedjan.

Utgifterna för uppdraget ska belasta det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:2 Verket för Innovationssystem: Forskning och utveckling, anslagsposten 1 Verket för innovationssystem med högst 38 miljoner kronor för 2021 och beräknas omfatta 38 miljoner kronor 2022 samt 23 miljoner kronor för 2023 respektive 2024. Vinnovas samlade insatser får högst omfatta 32,5 miljoner kronor 2021 och beräknas omfatta 32,5 miljoner 2022 samt 17,5 miljoner kronor för 2023 och 2024. UHM:s insatser får högst omfatta 5 miljoner kronor per år och PRV:s insatser får högst omfatta 500 000 kronor per år. För uppgifter som utförs av UHM och PRV ska Vinnova utbetala bidrag enligt utbetalningsplan som beslutas av Vinnova baserat på den indikativa budget som anges ovan.

Myndigheterna ska redovisa uppdraget till regeringen (Näringsdepartementet med kopia till Finansdepartementet) senast den 31 mars 2025. Vinnova ska sammanställa redovisningen och lämna den till regeringen. I redovisningen ska refereras till detta regeringsbesluts diarienummer. Uppdraget ska delrapporteras av Vinnova avseende innovationscheckarna och UHM avseende innovationsupphandling till regeringen (Näringsdepartementet med kopia till Finansdepartementet) senast den 31 mars 2023. Delrapporten ska sammanfatta dittills genomförda insatser och deras resultat samt redogöra för planerade insatser och förväntat resultat för resterande tidsperiod.