Uppdrag att utreda tillståndskrav för vissa ledningar som byggs med nätkoncession för område Diarienummer: I2021/01670

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Energimarknadsinspektionen att, enligt vad som anges i rubriken Närmare om uppdraget, utreda i vilken utsträckning det bör krävas att en undersökning sker i frågan om ett projekt kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en specifik miljöbedömning ska göras innan ett elnätsföretag får bygga och driva en elektrisk luftledning med stöd av en nätkoncession för område. Vid genomförandet av uppdraget ska Energimarknadsinspektionen inhämta synpunkter från Naturvårdsverket.

Ladda ner:

Energimarknadsinspektionen ska utreda:

  •  i vilken utsträckning det finns möjlighet att bygga sådana luftledningar som omfattas av MKB-direktivet med stöd av nätkoncession för område,
  •  i vilken utsträckning sådana ledningar alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan,
  •  i vilken utsträckning en bedömning ska krävas i enskilda fall av om en ledning kan antas medföra betydande miljöpåverkan,
  • vilka luftledningar som kan undantas från kraven på bedömning av om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan genom att använda kriterier eller gränsvärden för att utesluta vissa projekt, och
  • hur prövningen bör utformas.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 december 2021.