Uppdrag att överlämna förslag till Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 till Europeiska kommissionen Diarienummer: N2021/03087

Publicerad

Regeringen ger Statens jordbruksverk i uppdrag att överlämna förslag till Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 till Europeiska kommissionen (kommissionen) under förutsättning att det i huvudsak stämmer överens med bilaga 1.

Ladda ner:

Skäl för regeringens beslut

Av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 av den
2 december 2021 om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska GJP-planer) och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013 framgår att varje medlemsland ska överlämna ett förslag till strategisk plan för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken till kommissionen senast den 1 januari 2022. Av förordningen följer också de krav som ställs på innehåll i de strategiska planerna. Dessa krav har konkretiserats i den mall för upp-rättande av de strategiska planerna som kommissionen har tillhandahållit.

Förslaget till strategisk plan är utformat enligt de krav som finns i förordningen och kommissionens mall. För att förslaget till strategisk plan ska bli gällande krävs kommissionens godkännande samt att riksdagen fattar nödvändiga budgetbeslut.