Uppdrag att analysera och lämna förslag på hur det statliga stödet till forskning och innovation på elflygsområdet kan utvecklas, samordnas och organiseras Diarienummer: I2022/00179

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur det befintliga statliga stödet till forskning och innovation på elflygsområdet kan utvecklas, samordnas och organiseras för att påskynda införandet av elflyg i Sverige. Med elflyg avses samtliga relevanta tekniker för eldrift av luftfarkoster, inklusive vätgasteknik.

Ladda ner:

I analysen bör det framgå särskilt hur forskning och innovation om
elektrifiering av flyget i små och medelstora företag kan stödjas. Det bör också belysas hur forskning och innovation kan stödjas för såväl mindre eldrivna luftfartyg som helt eller delvis eldrivna större flygplan och för projekt med olika teknisk mognadsgrad. Analysen bör dessutom inkludera forskning och innovation om den markbaserade infrastrukturen, flygplatsernas utformning och hur deras lokaliseringsmönster eller lokaliseringsprinciper kan komma att förändras av en elektrifiering av flyget.

I uppdraget ingår även att beskriva nuvarande stöd och pågående arbete med forskning och innovation på elflygsområdet både nationellt och internationellt.