Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att fortsätta etableringen av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte Diarienummer: I2022/00102

Publicerad

Regeringen ger Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Domstolsverket, Ehälsomyndigheten,
Försäkringskassan, Lantmäteriet, Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksarkivet, Statistiska centralbyrån, Skatteverket samt Trafikverket i uppdrag att tillsammans fortsätta etableringen av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte.

Ladda ner:

Myndigheten för digital förvaltning ska leda, samordna och ansvara för att följa upp arbetet samt löpande informera Regeringskansliet
(Infrastrukturdepartementet) om hur arbetet fortskrider.

Myndigheterna ska fortsätta arbetet med etablering av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte enligt den långsiktiga plan, i sin senaste version, som tagits fram inom ramen för tidigare regeringsuppdrag (I2019/03306 och I2019/03307).

Myndigheterna ska gemensamt arbeta i och utveckla den struktur för arbetet som etablerats inom ramen för tidigare uppdrag med gemensamma arbetsformer, rutiner, organisation och ansvarsfördelning för analys, kravställning, utveckling och förvaltning av de komponenter, i form av byggblock, grunddatadomäner, kompetensområden med mera, som ska ingå i infrastrukturen.

Myndigheten för digital förvaltning ska, i syfte att underlätta planering och finansiering, föra en förteckning över de komponenter som ingår i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen. Vidare ska Myndigheten för digital förvaltning ansvara för och förvalta den långsiktiga planen.

Myndigheterna ska bistå Myndigheten för digital förvaltning i att redovisa utvecklingen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen i förhållande till den långsiktiga planen. Myndigheterna ska ta fram gemensamma specifikationer, standarder, format, arbetssätt och liknande krav som stöd för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen.

Inom ramen för uppdraget ska Myndigheten för digital förvaltning förvalta och, tillsammans med de myndigheterna som ansvarar för grunddatadomäner, vidareutveckla det nationella ramverket för grunddata.

Myndigheterna ska även fortsätta etableringen av grunddatadomäner för områdena företag, person och fastighetsinformation samt geografisk information i enlighet med de förslag som lämnats i rapporten från regeringsuppdraget om säker och effektiv tillgång till grunddata.

Bolagsverket, som enligt förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket, ansvarar för registreringsärenden som gäller bl.a. aktiebolag ska ansvara för domänen företag. Skatteverket, som enligt förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket, ansvarar för folkbokföringen ska ansvara för domänen person. Lantmäteriet, som enligt förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet, ansvarar för fastighetsinformation och geografisk information ska ansvara för domänen avseende sådan information. Att vara domänansvarig innefattar att, i samverkan med berörda aktörer etablera, anpassa, utveckla och förvalta arbetsformer, rutiner och organisation för domänen samt att identifiera information inom grunddatadomänen som bör anpassas utifrån det nationella ramverket.