Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om en studie om effekterna av att differentiera arbetsuppgifterna inom hemtjänsten Diarienummer: S2022/00614

Publicerad

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag att undersöka i vilken utsträckning verksamheter inom hemtjänsten för äldre differentierar arbetsuppgifter i förhållande till personalens kompetens och utbildning samt om differentiering förekommer, bedöma effekterna av att differentiera arbetsuppgifterna, såväl ur ett organisatoriskt som ett brukarperspektiv.

Ladda ner:

Analysen ska utgå från en helhetssyn på omsorgssituationen och den äldre personens behov samt utifrån kommunernas olika förutsättningar. I detta ingår även att beskriva konsekvenserna av kontinuiteten för den äldre.

En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet senast den 30 april 2023.