Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att kartlägga och analysera klimatförändringarnas påverkan på dammsäkerheten Diarienummer: I2022/00621

Publicerad

Regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) i uppdrag att i samverkan med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), vattenkraftbranschen och andra relevanta aktörer analysera klimatförändringarnas påverkan på dammsäkerheten.

Ladda ner:

I uppdraget ingår följande:

  1. Sammanställa aktuell kunskap rörande klimatförändringars påverkan på dammsäkerhet.
  2. Analysera hur förändringar i tillrinningsförhållanden och drift av
    vattenkraftsystem kan påverka dimensionerande flöde samt risken för höga flöden.
  3. Kartlägga sårbarheten hos dammar i dammsäkerhetsklass A, B och C, med avseende på höga flöden och klimatförändringar.
  4. Utreda och beskriva hur den nationella strategin för klimatanpassning och dess principer bör tillämpas inom dammsäkerhetsområdet samt föreslå åtgärder, om behov av sådana identifieras. Eventuella förslag ska inkludera en analys av vilka kostnader de innebär. Om möjligt ska ekologiska konsekvenser beaktas av dessa åtgärder. Svenska kraftnät ska
    samverka med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten i denna del.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 5 december 2023.