Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att ta fram och genomföra en handlingsplan för förbättrad säkerhet vid arbete på väg Diarienummer: I2022/00774

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram och genomföra en handlingsplan för ökad säkerhet i och runt arbeten på väg. Fokus ska ligga på att åtgärda de brister som framkommer i Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdraget Säkerhetshöjande åtgärder vid arbete på väg. Åtgärder för förbättrad hastighetsefterlevnad i anslutning till platser där det pågår arbeten ska ingå som en central del i handlingsplanen.

Ladda ner:

Åtgärderna i handlingsplanen ska avse arbetsmiljön vid såväl planerade vägarbeten som vid arbeten med anledning av oförutsedda händelser i vägtrafiken såsom bärgning, fordonsservice samt trafikolyckor. Insatser för att förbättra trafiksäkerheten generellt i samband med arbeten på väg bör, där så är lämpligt, också ingå i handlingsplanen.

Vid genomförandet av uppdraget ska Trafikverket inhämta synpunkter från Transportstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt arbetsmarknadens parter och andra branschföreträdare i framtagandet och genomförandet av handlingsplanen.

Handlingsplanens ska tas fram och redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 december 2022. Redovisningen ska inkludera en kostnadsuppskattning för genomförandet av handlingsplanen. Genomförandet av åtgärderna i handlingsplanen ska ske senast under 2025 och redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) i Trafikverkets årsredovisningarna för 2023, 2024 och 2025.