Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att utreda behov av författningsändringar i syfte att förhindra spridning av och skydda vissa uppgifter kopplade till jakt och jägare Diarienummer: N2022/00780

Publicerad

Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att utreda och samlat redovisa behov av ändringar i offentlighets- och sekretesslagstiftningen samt jaktlagstiftningen i syfte att förhindra spridning av och skydda vissa uppgifter.

Ladda ner:

Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att utreda och samlat redovisa behov av ändringar i offentlighets- och sekretesslagstiftningen samt jaktlagstiftningen i syfte att

  • förhindra spridning av uppgifter som finns hos Naturvårdsverket och
    andra myndigheter, samt eventuellt hos andra aktörer när sådana agerar på myndighets uppdrag, om personer som kan inneha jaktvapen, samt
  • förebygga hot och trakasserier riktade mot den som ansöker om
    skyddsjakt eller genomför skydds- eller licensjakt.

Naturvårdsverket ska när uppdraget utförs samverka med länsstyrelserna och andra relevanta myndigheter och aktörer.

Naturvårdsverket ska senast den 15 december 2022 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet, med kopia till Justitiedepartementet och Miljödepartementet).

Redovisningen ska innehålla eventuella förslag på författningsändringar.