Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att, med anledning av invasionen av Ukraina, föra löpande dialog med civilsamhället och erbjuda stöd till berörda aktörer Diarienummer: S2022/01938

Publicerad

Barnombudsmannen ska, med anledning av invasionen i Ukraina, samtala med berörda företrädare för civilsamhället. Parterna ska utbyta kunskap om situationen för barn och unga och nå ut med korrekt och barnanpassad information. Myndigheten ska utgå från de rättigheter barn har inom olika delar av samhället.

Ladda ner:

Om det behövs ska Barnombudsmannen erbjuda stöd för att anpassa information och kunskap riktad till barn. Detta såväl till aktörer inom civilsamhället som till statliga, regionala och lokala myndigheter.

Informationen kan dels gälla oro i den rådande situationen, dels vad som gäller vid ankomst till Sverige.

Stödet utgår från barnets rättigheter

Stödet ska utgå från barnets rättigheter enligt barnkonventionen. I uppdraget ska myndigheten visa särskild hänsyn till barns åsikter och erfarenheter.

Socialdepartementet ska löpande informeras om hur myndigheten genomför uppdraget..

Barnombudsmannen redovisar senast den 31 mars 2023 uppdraget till Regeringskansliet.