Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att stödja den regionala implementeringen av den nationella folkhälsopolitiken Diarienummer: S2022/01941

Publicerad

Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna att stödja det regionala genomförandet av den nationella folkhälsopolitiken. Den stödstruktur som Folkhälsomyndigheten har utvecklat för det statliga folkhälsoarbetet är grunden för arbetet.

Ladda ner:

Resultaten från två pilotprojekt från Länsstyrelsen i Stockholms län och Länsstyrelsen i Västerbottens län ska tas tillvara i uppdraget. En tydligare koppling till stödstrukturen ska också utvecklas. Detta för att bidra till ett sammanhållet nationellt folkhälsoarbete.

Länsstyrelsen i Västerbottens län samordnar uppdraget. Myndigheten slutredovisar uppdraget senast den 15 mars 2024.

Länsstyrelserna samverkar nära Folkhälsomyndigheten, som också ska stödja länsstyrelserna i uppdraget.