Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ytterligare stärka beredskapsarbetet med anledning av det försämrade säkerhetsläget Diarienummer: S2022/01939

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att snabbt ytterligare stärka det beredskapsarbete som består av stöd till hälso- och sjukvården. Detta med anledning av det försämrade säkerhetsläget.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska bland annat:

  • utveckla samverkansformer i olika tidsperspektiv och rapporteringsvägar inom vård och omsorgssektorn.
  • stödja regionerna med anpassade kunskapshöjande stabs- och scenarioövningar på verksamhetsnivå inom hälso- och sjukvården utifrån uppgifter inom det civila försvaret.
  • upprätthålla och utveckla lägesbildssystemet för att ha beredskap att förmedla lägesbilder för sjukvården som kan komma att behövas med anledning av det försämrade säkerhetsläget.
  • upprätthålla nuvarande struktur med tre nivåer (lokal, regional och nationell nivå). Antalet nyckeltal och informationsmängder ska även upprätthållas.

Socialstyrelsen får vidta andra åtgärder som stärker beredskapen inom hälso- och sjukvården på kort och lång sikt.

Myndigheten genomför uppdraget i samtal med regionerna, länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten. Om det behövs kan myndigheten hämta in synpunkter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Socialstyrelsen slutredovisar uppdraget senast den 16 januari 2023.