Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag om fler lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Boverket att fortsatt verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö.

Ladda ner:

Boverket ska

 • utreda förutsättningarna samt Boverkets roll och ansvar för att etablera en nationell lösning för utbyte av information som rör byggnader under projektering, uppförande och förvaltning, s.k. byggnadsinformationsmodellering (BIM),
 • ta fram en teknisk lösning för att tillhandahålla sådana befintliga termer, uttryck och definitioner som behöver hanteras på ett enhetligt sätt inom samhällsbyggnadsområdet,
 • komplettera den nationella specifikationen för detaljplan med de krav som behövs för att dessa planer ska kunna långtidsbevaras med bibehållen funktionalitet,
 • göra en förstudie om en nationell lösning för en digital enhetlig lov- och byggprocess samt för digitala kontrollplaner,
 • ta fram en teknisk lösning för att tillhandahålla den information som
  krävs enligt Europaparlamentet och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig
  information i Europeiska gemenskapen (Inspire),
 • påbörja framtagandet av en teknisk lösning för digitala översiktsplaner,
 • göra en förstudie om hur geografiskt relaterade planeringsunderlag med utgångspunkt i riksintressen bör utformas i en digital miljö,
 • göra en förstudie om ett nationellt system för rapportering och lagring av obligatorisk ventilationskontroll (OVK), och
 • ytterligare analysera och redovisa vilka resurser som behövs för att digitalisera befintliga detaljplaner.

Boverket ska lämna förslag till nödvändiga författningsändringar.
I arbetet med digitalisering ska Boverket beakta behovet av att värna Sveriges säkerhet och behovet av ett systematiskt informations-säkerhetsarbete.

Uppdraget ska redovisas på ett sätt som gör det möjligt att remittera de olika delarna av uppdraget var för sig, om inte tekniska eller andra skäl gör det lämpligare att redovisa flera delar tillsammans. Redovisningen ska innehålla överväganden om behoven av de föreslagna åtgärderna och deras för- och nackdelar. Även konsekvenserna av förslagen ska beskrivas. Boverket ska också redovisa hur myndigheten inom ramen för uppdraget har beaktat Sveriges säkerhet, informationssäkerhet och skyddet av den personliga integriteten.

Boverket ska bedriva utredningsarbetet i nära samverkan med berörda aktörer inom samhällsbyggnadsområdet – i synnerhet Lantmäteriet – i enlighet vad som framgår under rubriken Närmare om uppdraget.

Uppdraget ska senast den 31 januari 2023 redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet). Regeringskansliet ska löpande informeras om genomförandet av uppdraget.