Regeringsuppdrag från Försvarsdepartementet

Uppdrag till Försvarsmakten att inkomma med kompletterande budgetunderlag för 2023 Diarienummer: Fö2022/00125 (delvis), Fö2022/00145 (delvis), Fö2022/00262 (delvis), Fö2022/00316 (delvis), Fö2022/00324 (delvis)

Publicerad

Försvarsmakten ska senast den 9 juni 2022 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inkomma med ett kompletterande budgetunderlag för 2023.

Ladda ner:

Det kompletterande budgetunderlaget ska, utöver den nuvarande
försvarspolitiska inriktningen, även utgå från den inriktning och de tillskott av framtida anslagsmedel från och med 2023 som framgår av propositionen Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser (prop.2021/22:199, bet. 2021/22: FiU47, rskr. 2021/22:227) samt omfatta sådan verksamhet och investeringar som myndigheten bedömer krävs för att den påbörjade tillväxten mot att det militära försvaret når två procent av BNP senast 2028 inte begränsas, och som kräver beslut 2023.