Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att betala ut statsbidrag till regioner och kommuner för utökad verksamhetsförlagd utbildning

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till regioner och kommuner för ökat antal veckor för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i enlighet med vad som framgår av överenskommelsen mellan reger-ingen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om God och nära vård 2022 – en omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav (S2022/00607). Socialstyrelsen ska fördela 250 miljoner kronor för ökat antal praktikplatser för sjuksköterskestudenter. Utbetalningen av medlen ska ske i december 2022.