Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag att förbereda handläggning av stöd till produktion av audiovisuella verk Diarienummer: Ku2022/01140

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att vidta förberedande åtgärder för att vara handläggande myndighet för det nya stödet till produktion av audiovisuella verk som föreslås i promemorian Stöd till produktion av audiovisuella verk (Ku2022/00908).

Ladda ner:

Tillväxtverket ska, med utgångspunkt i regeringens förslag och överväganden i budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1, utg.omr. 17) samt utifrån de förslag som lämnas i promemorian Stöd till produktion av audiovisuella verk (Ku2022/00908), förbereda handläggningen av stödet i sin helhet för att stödet ska kunna hanteras av Tillväxtverket från och med den 27 september 2022.

Myndigheten ska löpande informera Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Näringsdepartementet) om förberedelsearbetet. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 januari 2023.