Uppdrag att utreda tillgängliggörande av vissa uppgifter om fjällnära skog Diarienummer: N2022/01392

Publicerad

Regeringen ger Skogsstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Lantmäteriet och Naturvårdsverket utreda tillgängliggörande av uppgifter om:

Ladda ner:

  • beslut om avslag på ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära skog på grund av att avverkningen är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljövården,
  • beslut om tillstånd till avverkning som avser ett område där Skogsstyrelsen tidigare har avslagit en ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära skog på grund av att avverkningen är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljövården, och
  • utbetalning av ersättning på grund av beslut enligt skogsvårdslagen (1979:429) som innebär att pågående markanvändning inom en viss del av en fastighet avsevärt försvåras.

I uppdraget ingår att utreda formerna och metoderna för tillgängliggörandet av uppgifter, vilka närmare uppgifter som bör tillgängliggöras, hos vilken myndighet uppgifterna bör finnas lagrade samt lämplig teknisk lösning. I uppdraget ingår att beräkna eventuella offentligfinansiella effekter som uppstår till följd av arbete med tillgängliggörande av dessa uppgifter. Myndigheterna ska vid behov lämna förslag på förordningsändringar.

Myndigheterna ska analysera hur det ska säkerställas att spridningen av data inte medför skada för totalförsvaret eller Sveriges säkerhet i övrigt. De uppgifter som ska tillgängliggöras ska enbart röra beslut i tillståndsfrågan eller att ersättning har betalats ut. Eventuella effekter för enskilda ska särskilt analyseras vid genomförande av uppdraget. Det ingår även att analysera hur informationshanteringen kan säkerställa krav på behandling av personuppgifter.

Myndigheterna ska genomföra uppdraget i dialog med representanter för markägare och andra berörda aktörer.

Skogsstyrelsen ska senast den 31 januari 2023 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Genvägar