Uppdrag att utveckla digitala kunskapsunderlag om skogens natur- och kulturmiljövärden

Publicerad

Regeringen ger Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket i uppdrag att utveckla digitala geografiska kunskapsunderlag om natur- och kulturmiljövärden i skog som komplement till fältinventeringar.

Ladda ner:

Kunskapsunderlagen bör identifiera objektiva förhållanden i naturen, inklusive kulturmiljöer, som kan vara av betydelse för skogsbrukets planering, arbetet med biologisk mångfald och nationella klimat- och miljömål. Kunskapsunderlagen bör visa på sannolikheter för förekomst av olika värden. Kunskapsunderlagen ska kunna användas som stöd för markägare och myndigheter inför en fördjupad bedömning av skogens natur- och kulturmiljövärden, men även för andra ändamål.

De digitala kunskapsunderlagen som tas fram ska vara användbara och tillgängliga för olika ändamål. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska som en del av uppdraget tillhandahålla öppna och avgiftsfria digitala kunskapsunderlag.

I uppdraget ingår att myndigheterna analyserar hur det ska säkerställas att spridningen av data inte medför skada för totalförsvaret eller Sveriges säkerhet i övrigt. Det ingår även att analysera hur informationshanteringen kan säkerställa krav på behandling av personuppgifter.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska genomföra uppdraget i samverkan med Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna, och i dialog med representanter för markägare och andra berörda aktörer.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska senast den 30 juni 2023 lämna en gemensam delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Uppdraget ska slutredovisas gemensamt senast den 30 juni 2027.

I delredovisningen ingår det att redovisa vilka kunskapsunderlag som går att ta fram på kort sikt, samt vilka kunskapsunderlag som skulle vara möjliga går att ta fram på längre sikt utifrån olika kostnadsnivåer för utvecklingsarbetet.

Därutöver ska Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket i sina respektive årsredovisningar kontinuerligt redovisa nya underlag som tillkommit eller nya metoder som har utvecklats.