Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering att stödja genomförandet inom vård och omsorg av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor Diarienummer: A2022/01028

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) uppdrag avseende den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10).

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska genomföra åtgärder för att stödja genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10) inom hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst i enlighet med vad som framgår under Närmare om uppdraget till Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen ska under uppdragets genomförande föra dialog med och inhämta kunskaper och erfarenheter från berörda myndigheter, ett urval av kommuner och regioner, Sveriges Kommuner och Regioner, relevanta vårdverksamheter, samt de övriga aktörer, inklusive civilsamhällets organisationer, som myndigheten bedömer är berörda av uppdragets genomförande. Uppdraget ska vidare genomföras i dialog med regionernas nationella system för kunskapsstyrning.