Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att påbörja ett långsiktigt arbete med att skyndsamt stärka öppenvårdsapotekens beredskap gällande utlämning av läkemedel från apotek Diarienummer: S2022/03175

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Läkemedelsverket och Socialstyrelsen att börja arbeta med att stärka öppenvårdsapotekens beredskap för att lämna ut läkemedel från apotek. Arbetet omfattar recept- och hjälpmedelsexpedition samt hantering av rekvisitionsbeställningar till vårdaktörer. Receptfria läkemedel omfattas inte.

Ladda ner:

Läkemedelsverket ska tillsammans med Socialstyrelsen genomföra en riktad insats till vårdverksamheter som förskriver läkemedel på recept och hjälpmedel på hjälpmedelskort samt apoteken för att betona ansvaret för att se över rutinerna för alternativ drift.

Avbrott och driftsstörning

Myndigheten ska kartlägga och analysera olika tänkbara avbrott eller störningar i driften och särskilt belysa:

  • Identifiering och analys av sårbara punkter kring recept- och hjälp-medelskortexpeditionen samt utlämnande på rekvisition och förslag till konkreta åtgärder.
  • Apotekens förmåga att alltid säkerställa tillgång till läkemedel och hjälp-medel som förskrivs på hjälpmedelskort, även vid strömavbrott och avbrott i tillgången till de system hos E-hälsomyndigheten som används vid receptexpediering.
  • Förskrivarnas förmåga att förskriva läkemedel när sjukvårdens system är påverkade.
  • Partihandlarnas system för beställningar och kommunikation med apoteken vid samhällspåverkan som kan störa leveranser till apoteken.

Säkrad receptförskrivning

Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och andra aktörer ska se över hur alternativ receptförskrivning kan säkras vid alla tillfällen. Om det är nödvändigt ska myndigheten föreslå konkreta och kostnadseffektiva åtgärder. Behövs författningsändringar bedöms ska myndigheten föreslå dessa. Läkemedelsverket bör också överväga andra åtgärder.

Myndigheten ska identifiera moment vid expedieringen som vid bland annat en kris kan hanteras senare.

Läkemedelsverket ska analysera om apotek och sjukvård behöver öva.

Uppdraget ska genomföras i samtal med regionerna, E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt andra relevanta myndigheter. Uppdraget förutsätter samtal med företrädare för öppenvårdsapoteken och partihandlarna.

Läkemedelsverket ska senast den 1 februari 2023 delredovisa uppdraget senast den 31 december 2023 slutredovisa uppdraget