Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utforma ett system med beredskapsapotek

Publicerad

Regeringen ger Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten i uppdrag att tillsammans analysera och lämna förslag om utformningen av ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt system med beredskapsapotek.

Ladda ner:

Systemet ska tillgodose allmänhetens behov av läkemedel under en fredstida krissituation, höjd beredskap och ytterst krig. Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 31 december 2023.