Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag inför inrättande av ett Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg vid Socialstyrelsen Diarienummer: S2022/03180

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att inom myndigheten förbereda arbetet med att inrätta ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg.

Ladda ner:

Socialstyrelsens kompetenscentrum ska vara ett nationellt stöd till kommuner och verksamheter samt utveckla kunskapen om äldreomsorg. Myndigheten ska arbeta verksamhetsnära och samverka tvärprofessionellt med relevanta aktörer. Meningen är att öka kunskapen om äldreomsorg på nationell nivå.

Socialstyrelsen ska:

  • samla in information och arbeta utåtriktat samt träffa företrädare för kommuner och verksamheter i olika delar av landet för en kontinuerlig kunskapsutveckling i kommunerna samt för att det på nationell nivå ska finnas aktuell kunskap om kommunernas arbete och utmaningar med att bedriva äldreomsorg,
  • tillsammans med relevanta aktörer, utveckla och stödja implementering av målgruppsanpassade praktiska stöd och nya arbetssätt,
  • bidra till utveckling genom kontinuerlig omvärldsbevakning.