Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om förstärkt implementeringsstöd vid införande av Nationell läkemedelslista Diarienummer: S2022/03177

Publicerad

Regeringen uppdrar åt E-hälsomyndigheten att förstärka strukturerna för att genomföra den Nationell läkemedelslista (NLL). Detta genom bland annat ökade möjligheter till tekniskt och verksamhetsnära stöd till aktörer som ska ansluta till NLL.

Ladda ner:

E-hälsomyndigheten ska:

  • kartlägga regionernas tidplaner för införande av nya vårdinformations-system eller uppgradering av befintliga system som innehåller funktio-nalitet för ordination och förskrivning av läkemedel,
  • genom kunddialoger kartlägga och följa upp samtliga aktörers planer för implementering av NLL,
  • kartlägga de olika aktörernas behov av stöd samt beskriva vilket stöd E-hälsomyndigheten kan erbjuda kring implementering,
  • erbjuda tekniskt stöd till systemleverantörerna i deras utvecklingsarbete inför anslutning till NLL,
  • erbjuda verksamhetsnära stöd till berörda representanter från vård- och apoteksaktörer för att tydliggöra nyttor med NLL så att ändamålsenliga arbetssätt utvecklas i dessa organisationer.

Myndigheten ska samarbeta med Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges apoteksförening, regioner, övriga berörda vårdaktörer, övriga berörda apoteksaktörer samt Svenska läkaresällskapet.

E-hälsomyndigheten delredovisar uppdraget senast den 31 augusti 2022 och slutredovisar uppdraget senast den 31 mars 2023.