Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att ansöka om att använda intäkter från överbelastning för att finansiera nödåtgärder för konsumenter och företag Diarienummer: I2022/01619

Publicerad

Regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) i uppdrag att, i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, hos Energimarknadsinspektionen ansöka om att använda intäkter från överbelastning i transmissionsnätet för el för att finansiera åtgärder för att bibehålla och öka överföringskapaciteten inom Sverige samt nödåtgärder som på kort sikt kan komma konsumenter och företag till del.

Ladda ner:

Svenska kraftnät ska ansöka om att få använda outnyttjade intäkter från överbelastning (s.k. flaskhalsintäkter eller kapacitetsavgifter) som hittills har inkommit samt är prognosticerade för 2022 och 2023 till följd av prisskillnader mellan elområden inom Sverige i syfte att finansiera åtgärder för att bibehålla och öka överföringskapaciteten inom Sverige samt nödåtgärder som på kort sikt kan komma konsumenter och företag till del. Svenska kraftnät prognosticerar den utgående balansen för inkomna intäkter från överbelastning 2023 till 59 360 miljoner kronor.

Utöver vad som föranleds av artikel 4 i beslutad metod avseende användning av intäkter från överbelastning i enlighet med artikel 19.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el, ska Svenska kraftnät i ansökan särskilt:

  • beakta hur det exceptionella omvärldsläget och kriget i Ukraina påverkar EU:s energimarknader, hur krisrelaterade prisskillnader mellan elområden i Sverige leder till att inflödet av intäkter från överbelastning har ökat, samt kommissionens meddelande från den 18 maj 2022 om kortsiktiga interventioner på energimarknaden och långsiktiga förbättringar av elmarknadens utformning – en handlingslinje (COM[2022] 236 final),
  • beakta att elpriset är geografiskt betingat på så vis att nödåtgärderna i första hand träffar konsumenter och företag i södra Sverige,
  • beakta att planerad och framtida elnätsutbyggnad och andra åtgärder som ökar den tillgängliga överföringskapaciteten i nätet inte begränsas av nödåtgärder för konsumenter och företag,
  • i förekommande fall beakta utfall av befintliga ärenden avseende ansökningar om användning av intäkter från överbelastning,
  • beskriva hur Svenska kraftnät kan upprätthålla förmågan att uppnå de prioriterade målen för användning av intäkter från överbelastning i enlighet med artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el samtidigt som nödåtgärderna genomförs enligt Svenska kraftnäts föreslagna utformning och kostnad under Energimarknadsinspektionens kontroll,
  • beskriva på vilket sätt nödåtgärdernas utformning eller kostnaden för dem påverkar Svenska kraftnäts ekonomiska mål eller förmåga till långsiktig och ändamålsenlig planering av nättariff, balansansvarsavgift och anslutningsavgift, samt
  • ange nödåtgärdernas utformning, dess påverkan på elmarknaden och motivera storleken på kostnaden för dess finansiering.

Genväg