Uppdrag att främja ett mer flexibelt elsystem Diarienummer: I2022/01578

Publicerad

Regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät), Energimarknadsinspektionen, Statens energimyndighet (Energimyndigheten) och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) i uppdrag att utveckla förutsättningarna för att realisera potentialen för flexibilitet i elsystemet (flexibilitet). Flexibilitet omfattar här efterfrågeflexibilitet, energilagring samt styrning av småskalig elproduktion. Uppdraget bidrar till genomförandet av regeringens nationella strategi för elektrifiering – en trygg, konkurrenskraftig och hållbar elförsörjning för en historisk klimatomställning (I2022/00299), med fokus på främjande av flexibilitet i elsystemet som kan underlätta elektrifiering samt gynna elkunder.

Ladda ner:

Uppdraget är indelat i följande fem deluppdrag.

1. Svenska kraftnät ska främja förutsättningar för flexibilitet, inklusive
hos små kunder, på marknader inom Svenska kraftnäts
ansvarsområde.
2. Energimarknadsinspektionen ska främja flexibilitet, inklusive implicit
flexibilitet, på slutkundsmarknaden.
3. Energimarknadsinspektionen ska främja flexibilitet på lokal nivå där
det blir samhällsekonomiskt effektivt på kort eller längre sikt.
4. Energimyndigheten och Swedac ska främja smart styrning av
elanvändning.
5. Myndigheterna ska göra en gemensam sammanställning av vad som görs för att främja flexibilitet, en analys av om det krävs ytterligare åtgärder för att potentialen för flexibilitet ska realiseras och lämna förslag till en handlingsplan för implementeringen av eventuella ytterligare åtgärder. Åtgärdsförslagen ska utgå från användarens behov och se till att det blir enkelt och lönsamt för användaren att bidra till flexibilitet. Energimarknadsinspektionen ska samordna redovisningen.

De första fyra deluppdragen ska redovisas av de ansvariga myndigheterna till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 6 april 2023. Det femte deluppdraget ska delredovisas senast den 6 april 2023 och slutredovisas den 15 december 2023 till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).