Uppdrag om utveckling av regelverk och andra åtgärder för befintlig och framtida kärnkraft Diarienummer: M2022/01731

Publicerad

Regeringen ger Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att se över vilken utveckling av regelverket och andra åtgärder som behövs för att det ska finnas förutsättningar att nyttja både befintlig och framtida kärnkraft.

Ladda ner:

Uppdraget omfattar att identifiera behov av utveckling av de regler eller
andra åtgärder som kan påverka förutsättningarna för nyttjande av befintlig och ny kärnkraft, somt.ex. små modulära reaktorer (s.k. SMR) baserad på känd såväl som ny reaktorteknik.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska lämna förslag på hur de identifierade behoven bör hanteras vidare. I den mån det behövs ska myndigheten lämna författningsförslag avseende lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet, strålskyddslagen (2018:396) och strålskyddsförordningen (2018:506). I detta arbete ska hänsyn tas till betänkandet Ny kärntekniklag - med förtydligat ansvar (SOU 2019:16).

Strålsäkerhetsmyndigheten ska identifiera vilka behov som finns att utveckla myndighetens föreskrifter på området och däribland inleda arbetet med att ta fram föreskrifter för ny reaktorteknik såsom små modulära reaktorer.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska även analysera förutsättningarna för
tillståndsprövning av små modulära reaktorer, inklusive tillståndsprövning av flera reaktorer av en reaktortyp inför möjlig byggnation på en eller flera platser, samt hur internationell samverkan och harmonisering påverkar detta.

Resultatet av arbetet med att identifiera behoven av utveckling av de regler och andra åtgärder som kan påverka forntsättningarna för befintlig kärnkraft, inklusive eventuella förslag på vidare hantering och förslag på författningsändringar, ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 28 februari 2023. Övriga delar av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 juli 2023.