Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag att göra en översyn av statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället Diarienummer: Ku2018/00154 (delvis), Ku2019/01269 (delvis), Ku2021/00998 (delvis), Ku2022/01426

Publicerad

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att göra en översyn av formerna för fördelning av statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället ur ett effektivitetsperspektiv.

Ladda ner:

Översynen bör innefatta en kartläggning och analys av ändamålsenligheten och effektiviteten i den nuvarande bidragsmodellen. Om översynen visar att den nuvarande modellen har brister ska Statskontoret lämna förslag till en reviderad och mer ändamålsenlig bidragsmodell.