Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen Diarienummer: Fi2022/02571

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt de statliga myndigheter som anges i bilagan att, t.o.m. den 31 mars 2023, vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen.

De av myndigheterna som har tio eller fler anställda ska senast den 15:e dagen varje månad eller, om denna dag infaller på en lördag eller söndag, nästa vardag, till Statens energimyndighet (Energimyndigheten) redovisa mängden el som köpts under föregående månad i kWh för lokaler belägna inom Sverige. Den första redovisningen ska ske i oktober 2022 och den sista i april 2023. Myndigheterna ska vid redovisningstillfället i oktober 2022 även
redovisa mängden köpt el i september 2018. För de myndigheter som
använder mer än en lokal får redovisningen, efter dialog med
Energimyndigheten, begränsas till att endast avse ett representativt urval av dessa.

Myndigheterna ska också löpande redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för att minska sin elanvändning. Energibesparingsåtgärder vidtagna tidigare än september 2022 kan ingå i myndigheternas redovisning, om det är nödvändigt för att beskriva förändringen av elanvändningen under uppdragstiden.

Redovisningen ska i övrigt ske enligt närmare anvisningar från
Energimyndigheten.

Energimyndigheten ska sammanställa myndigheternas redovisningar i månatliga rapporter, som ska lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den sista vardagen varje månad, med början den 31 oktober 2022. Energimyndigheten ska senast den 31 maj 2023 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet. I slutredovisningen ska ingå en redogörelse för hur mycket respektive myndighet minskat sin elanvändning under genomförandet av uppdraget.