Uppdrag att föreslå ändringar i det nationella sanktionssystemet för areal- och djurbaserade stöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken Diarienummer: N2022/02334

Publicerad

Regeringen ger Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) i uppdrag att föreslå ändringar i sanktionssystemet för areal- och djurbaserade stöd i den kommande nationella förordningen om EU:s gemensamma jordbrukspolitik i syfte att åstadkomma förbättringar så att systemet blir enklare, mer enhetligt och mindre betungande för stödmottagarna.

Ladda ner:

Jordbruksverket ska lämna nödvändiga författningsförslag med anledning av de föreslagna justeringarna.

Förslagen ska tas fram med beaktande av artikel 59 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 av den 2 december 2021 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013 (nedan förordning (EU) 2021/2116), om att sanktionerna ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.