Uppdrag att ansöka om att använda intäkter från överbelastning för att finansiera nödåtgärder för hushållen Diarienummer: KN2023/01908

Publicerad

Regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) i uppdrag att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att använda intäkter från överbelastning i transmissionsnätet för el för att finansiera åtgärder som på kort sikt kan komma hushållen i hela Sverige till del.

Ladda ner:

Ansökan ska avse elstöd för hushållens elkostnader under månaderna november och december 2022. Av ansökan bör framgå att hushållen får ett elstöd som innebär ersättning för den förbrukning som har haft ett högre genomsnittligt elpris än referenspriset om 75 öre per kilowattimme under november och december per elområde på spotmarknaden. För att hushålla med kapacitetsavgifterna och förutsatt att det inte försenar utbetalningarna av stödet, bör Svenska kraftnät ansöka om ett tak för den förbrukning som ett hushåll kan få elstöd för. Om Svenska kraftnät finner det lämpligt och möjligt utifrån rådets förordning (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna, bör förbrukningstaket sättas högre i elprisområden som har högre elförbrukning på grund av att det kallare klimatet leder till högre uppvärmningskostnader under vinterhalvåret.

Svenska kraftnät ska i ansökan till Energimarknadsinspektionen särskilt

  • beakta rådets förordning (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna,
  • beakta Energimarknadsinspektionens beslut om ansökan om att finansiera ett stöd till elslutkunder genom intäkter från överbelastning av den 16 november 2022, och
  • beakta att planerad och framtida elnätsutbyggnad och andra åtgärder som ökar den tillgängliga överföringskapaciteten i nätet inte begränsas av nödåtgärder för hushållen

Ansökan med skälen för de föreslagna åtgärderna ska ha inkommit till
Energimarknadsinspektionen senast den 30 januari 2023.