Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att bedöma möjligheten att donera medicinteknisk utrustning, sjukvårdsmateriel m.m. till katastrof- eller krigsdrabbade områden utomlands Diarienummer: S2023/00682

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att bedöma möjlighet att bistå med stöd till katastrof- eller krigsdrabbade områden utomlands som förmedlas via EU:s civilskyddsmekanism eller via Nato Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre.

Ladda ner:

Efter att först ha säkerställt det nationella behovet får Socialstyrelsen donera medicinteknisk utrustning, sjukvårdsmateriel med mera för högst 45 miljoner kronor.

Socialstyrelsen ska undersöka vilken möjlighet regionerna har att avvara medicin-teknisk utrustning, sjukvårdsmateriel med mera. Om möjligheten finns ska Socialstyrelsen hjälpa till med att bland annat samordna mellan regionerna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Om utrustning eller materiel inte kan avvaras ska Socialstyrelsen bedöma den går att köpa in på ett kostnadseffektivt sätt i syfte att donera.

Socialstyrelsen informerar löpande Regeringskansliet om arbetet.

Socialstyrelsen slutredovisar uppdraget senast den 31 maj 2023.