Uppdrag att föreslå lättnader på byggkraven för studentbostäder Diarienummer: LI2023/02048

Publicerad

Regeringen ger Boverket i uppdrag att, i enlighet med vad som anges under Närmare om uppdraget, utreda möjligheterna att minska kostnaderna vid byggandet av studentbostäder och möjliggöra ett ökat och mer differentierat utbud av sådana bostäder genom att föreslå anpassningar av de tekniska egenskapskraven avseende lämplighet för det avsedda ändamålet, tillgänglighet och användbarhet, skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö avseende dags- och solljus samt skydd mot buller, där sådana anpassningar är motiverade i förhållande till byggkostnaderna och utan att kraven sänks mer än nödvändigt.

Ladda ner:

Boverket ska lämna förslag till nödvändiga författningsändringar. I uppdraget ingår även att beskriva och beakta konsekvenserna av genomförande av förslagen.

När uppdraget utförs ska Boverket inhämta behovsbeskrivningar, förslag på ändringar i regelverket samt andra relevanta underlag och synpunkter från studentorganisationer, studentbostadsföretag, funktionshindersorganisationer, bygg- och fastighetsföretag, Akademiska Hus Aktiebolag, Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges kommuner och regioner samt vid behov även från andra aktörer.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2024 till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).