Uppdrag om underlag för en renovering av operabyggnaden i Stockholm Diarienummer: Fi 2023_01066

Publicerad

Regeringen ger Statens fastighetsverk (SFV) i uppdrag att lämna in ett underlag inför en renovering av operabyggnaden i Stockholm, på fastigheten Stockholm Norrström 2.

Ladda ner:

SFV ska vid genomförandet av uppdraget inhämta synpunkter från Kungliga
Operan AB (Kungliga Operan). 

Bakgrund

Operabyggnaden på Gustav Adolfs torg i Stockholm (fastigheten Stockholm
Norrström 2) har ett omfattande renoveringsbehov. I byggnadens lokaler
bedriver Kungliga Operan och Operakällaren AB (Operakällaren) verksamheter.

Regeringen beslutade den 12 december 2013 (Ku2013/02450) att ge SFV i
uppdrag att genomföra en förstudie för en renovering och ombyggnad av
operabyggnaden. Förstudien redovisades 2015 med projektnamnet Ny
Opera i Operan (NOiO). Regeringen gav vidare den 19 november 2020
(Fi2020/04594) SFV i uppdrag att inkomma med ytterligare underlag för en
investering i operabyggnaden, med kostnadsberäkningar för ett mindre kostsamt projekt än NOiO. Uppdraget redovisades 2021 i rapporten Nollalternativ 2021 (Fi2021/01970).

SFV har i en framställning som kom in till Regeringskansliet den 16 juni 2022 (Fi2022/02002), med hänvisning till byggnadens skick, begärt att regeringen medger att myndigheten får genomföra en investering i operabyggnaden.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet, med
kopia till Kulturdepartementet) senast den 30 april 2023.