Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att skyndsamt stärka den nationella och regionala förmågan vid masskadehändelser Diarienummer: S2023/01226

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att snabbt påbörja genomförandet av en nationell masskadeplan och ett nationellt enhetligt system för så kallad triage, det vill säga att prioritera inkomna patienter, vid masskadehändelser.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska

  • ta fram en plan för förvaltning av den nationella masskadeplanen och det nationella systemet för masskadetriage. Meningen är att nationellt och regionalt vidareutveckla och stärka hälso- och sjuk-vårdens förmåga vid masskadehändelser och genom det stärka det civila försvaret
  • stödja regionerna i deras arbete med att ta fram och genomföra regionala masskadeplaner. Regionala masskadeplaner ska utgå från den nationella masskadeplanen.
  • i en förstudie analysera och föreslå ett stöd till regionerna i form av ett digitalt verktyg för dokumentation av en sjukvårdsverksamhets bedömda kapacitetsökningsförmåga. Socialstyrelsens ska i förstudien ta hänsyn till eventuella sekretess- och informationssäkerhetsaspekter.
  • samordna den medicinska evakueringen av patienter från Ukraina i enlighet med regeringsuppdrag (Ju2022/02509) och utifrån arbetet med samordningen analysera vilka erfarenheter som är viktiga för att stärka av den nationella och regionala förmågan för masskadehändelser.
  • senast den 3 mars 2024 redovisa uppdraget
  • samarbeta med regioner, länsstyrelser, Sveriges Kommuner och Regioner, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra aktörer.