Ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon för uppförande och drift av vindkraftparken Kattegatt Syd Diarienummer: KN2023/01060

Publicerad

Regeringen ger med stöd av 5 § lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon Vattenfall Vindkraft AB, org.nr. 556731-0866, tillstånd till uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft med högst 80 vindkraftverk med tillhörande transformatorstationer och därmed sammanhängande anläggningar i Kattegatt inom Sveriges ekonomiska zon.

Ladda ner:

Genom de åtaganden som sökanden gjort och de försiktighetsmått som föreskrivs i villkoren till detta beslut finner regeringen att hinder inte föreligger enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon mot att meddela sökanden tillstånd till den verksamhet som avses bedrivas.

Regeringen bedömer sammantaget att Kattegatt Syd på ett bättre sätt än Galatea-Galene främjar en långsiktig hushållning av allmänna resurser i de
delar där anspråken överlappar varandra. Ansökan för Kattegatt Syd bör därför beviljas.