Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att ta fram förslag till nationell strategisk redovisning för det digitala decenniet Diarienummer: Fi2023/01494

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell strategisk redovisning för det digitala decenniet, så som det är definierat i artikel 7 av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2022/2481 den 14 december 2022 om inrättande av policyprogrammet för det digitala decenniet 2030.

Vid genomförandet av uppdraget ska Digg samråda med Post- och telestyrelsen. Digg ska vidare vid genomförandet hämta in synpunkter från myndigheter, regioner, kommuner samt andra aktörer som myndigheten bedömer har kunskap eller erfarenheter som är relevanta för uppdraget.

Myndigheten ska löpande informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) om hur arbetet med uppdraget fortskrider. Myndigheten ska senast den 15 augusti 2023 lämna en slutredovisning av uppdraget.