Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Framställning om medgivande till förstudie för en renovering av operabyggnaden i Stockholm Diarienummer: Fi2023/01389

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen medger att Statens fastighetsverk (SFV) får genomföra en förstudie för en renovering av operabyggnaden i Stockholm, på fastigheten Stockholm Norrström 2, till en kostnad om högst 90 000 000 kronor.

Finansiering ska ske inom den i myndighetens regleringsbrev angivna
låneramen för samhällsinvesteringar.

Kostnader ska hanteras i enlighet med den tillämpliga modellen för
hyressättning. Tillkommande kostnader som är direkt hänförliga till Kungliga Operan AB:s (Operan) medverkan i förstudien ska belasta SFV upp till ett belopp om högst 5 000 000 kronor.

Vid genomförandet av förstudien ska SFV inhämta synpunkter från Operan och Operakällaren AB (Operakällaren). Operans synpunkter ska särskilt beaktas. SFV ska även inhämta synpunkter från Riksantikvarieämbetet och andra berörda aktörer.

SFV ska löpande hålla Regeringskansliet (Finansdepartementet, med kopia
till Kulturdepartementet) informerat om arbetet.

Förstudien ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet, med
kopia till Kulturdepartementet) senast den 30 april 2024.