Uppdrag att lämna förslag till norm för driftsäkerhet i fredstida normalläge Diarienummer: KN2023/03507

Publicerad

Regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) i uppdrag att, i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, lämna förslag på en norm för driftsäkerhet i fredstida normalläge.

Ladda ner:

I lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap framgår vad som avses med höjd beredskap. I förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap framgår vidare vad som avses med fredstida krissituationer. Driftsäkerhetsnormen ska avse en fredstida situation då det inte är fråga om kris, alltså ett fredstida normalläge.

I uppdraget ingår också att Svenska kraftnät ska förbereda för en årlig uppföljning av en kommande driftsäkerhetsnorm.

Uppdraget består av två deluppdrag.

  1. Svenska kraftnät ska påbörja uppföljning av utfallet av systemdrifttillstånd i det överföringssystem för vilket Svenska kraftnät är systemansvarig. Det innebär att Svenska kraftnät löpande ska följa upp antal minuter utanför normaldrifttillstånd. Svenska kraftnät ska också möjliggöra för en årlig redovisning av utfallet och analys av orsaker. Svenska kraftnät ska ha påbörjat den löpande uppföljningen senast 1 november 2023. En redogörelse för hur Svenska kraftnät påbörjat uppföljningen ska lämnas till Regeringskansliet (Klimat-och näringslivsdepartementet) senast 15 november 2023.
  2. Svenska kraftnät ska ta fram ett förslag på norm för driftsäkerhet i fredstida normalläge. Normen ska formuleras som ett maximalt antal minuter per år utanför normaldrifttillstånd. Om Svenska kraftnät önskar föreslå ett annat mått på driftsäkerhetsnorm än antal minuter utanför normaldriftstillstånd har Svenska kraftnät möjlighet att också redogöra för detta. Svenska kraftnät ska då beskriva för och nackdelar med de båda alternativen. Förslag på norm för driftsäkerhet redovisas till Regeringskansliet (Klimat-och näringslivsdepartementet) senast 30 april 2024.