Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra myndighetsanalys av Folkhälsomyndigheten Diarienummer: S2023/02166

Publicerad

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att genomföra en myndighetsanalys av Folkhälsomyndigheten.

Ladda ner:

Statskontoret ska analysera

  • hur Folkhälsomyndigheten fullgör sina uppgifter,
  • om bildandet av Folkhälsomyndigheten har lett till en ändamålsenlig och effektiv organisation för det samlade folkhälsoarbetet på nationell nivå,
  • konsekvenserna av Folkhälsomyndighetens bildande med avseende på smittskyddsfrågornas prioritet,
  • hur Folkhälsomyndighetens samverkan med och stöd till myndigheter, kommuner, regioner och andra aktörer inom folkhälsoområdet fungerar och kan utvecklas,
  • om Folkhälsomyndigheten har en ändamålsenlig ledningsform och intern styrning, och inom ramen för i detta överväga dels om lednings-formen bör ändras, dels om myndigheten bör omfattas av intern-revisionsförordningen (2006:1228),
  • Folkhälsomyndighetens ekonomiska situation, finansieringsmodell och principerna för avgiftsstrukturen och hur dessa faktorer påverkar myn-dighetens förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet på ett effektivt sätt,
  • utvecklingsområden som är särskilt viktiga för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett effektivt sätt, och
  • om regeringens styrning av Folkhälsomyndigheten är ändamålsenlig.

Statskontoret ska senast den 31 januari 2024 lämna en muntlig delredovis-ning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Statskontoret ska senast den 31 maj 2024 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet).