Uppdrag att genomföra en bedömning av resurstillräckligheten för svensk elförsörjning Diarienummer: KN2023/03908

Publicerad

Regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) i uppdrag att genomföra en nationell bedömning av svensk resurstillräcklighet i möjligaste mån i enlighet med artikel 24 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el (EU:s elmarknadsförordning).

Ladda ner:

Svenska kraftnät ska senast den 16 februari 2024 lämna en redovisning av
uppdraget till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet).