Uppdrag att ta fram underlag inför genomförandet av artikel 5 och 6 i det omarbetade direktivet för energieffektivitet Diarienummer: KN2023/04095

Publicerad

Regeringen ger Statens energimyndighet (Energimyndigheten) i uppdrag att ta fram underlag inför Sveriges genomförande av artikel 5 ”Offentliga sektorn ledande inom energieffektivitet” och artikel 6 ”Offentliga sektorns byggnaders roll som förebild” i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2023/1791 av den 13 september 2023 om energieffektivitet och om ändring av förordning (EU) 2023/955 (omarbetning).

Ladda ner:

Energimyndigheten ska senast den 14 juni 2024 slutredovisa uppdraget innehållande underlag för resterande punkter. Redovisningarna ska lämnas till Regeringskansliet (Klimat-och näringslivsdepartementet).