Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Omsättningsgräns för mervärdesskatt Diarienummer: Fi2016/01205/S2

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat Skatteverkets promemorian Omsättningsgräns för mervärdesskatt.

Ladda ner:

I denna promemoria föreslås att en omsättningsgräns för mervärdesskatt införs. Syftet med förslaget är att minska den administrativa bördan för beskattningsbara personer med liten omsättning. Omsättningsgränsen ska kunna tillämpas av beskattningsbara personer vars omsättning inte överstiger 30 000 kronor exklusive mervärdesskatt under innevarande beskattningsår och som inte heller under något av de två föregående åren haft högre omsättning. Den som kan tillämpa omsättningsgränsen är skattebefriad och behöver inte registrera sig för eller redovisa mervärdesskatt. Den som är skattebefriad saknar avdragsrätt för ingående skatt.

Förslaget föranleder ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200), förkortad ML. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

 

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast fredagen den 13 maj 2016 kl. 12.00.