Remiss av Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket Diarienummer: N2017/03932/MRT

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen remitterat rättsakterna Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet, senast den 31 augusti 2017.

Därutöver erbjuds remissinstanserna att inkomma med preliminära remissvar senast den 16 juni 2017, synpunkter som lämnas vid detta tillfälle kommer att kunna beaktas i de faktapromemorior som ska lämnas till riksdagen i juli 2017 samt i det förhandlingsarbete som bedrivs under sommaren 2017. Svaren bör lämnas både på papper och per e post. Ange diarienummer N2017/03932/MRT och remissinstansens namn i ämnesraden på e postmeddelandet.

Remissen avser följande rättsakter:

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av tillståndsförordningen (EG) nr 1071/2009 och godsförordningen (EG) nr 1072/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (COM_2017_281_EN_ACTE_f)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av tillståndsförordningen och godsförordningen om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg på Europeiska kommissionens webbplats

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg (COM_2017_282_EN_ACTE_f)

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg på Europeiska kommissionens webbplats

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och förordning (EU) nr 165/2014 om färdskrivare vid vägtransporter (COM_2017_277_EN_ACTE_f)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och förordning om färdskrivare vid vägtransporter på Europeiska kommissionens webbplats

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn (COM_2017_278_EN_ACTE_f)

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn på Europeiska kommissionens webbplats

Förslag till ändring av Eurovinjettdirektivet 1999/62/EG (COM_2017_275_EN_ACTE_f och COM_2017_276_EN_ACTE_f)

Förslag till ändring av Eurovinjettdirektivet på Europeiska kommissionens webbplats

Förslag till ändring av Eurovinjettdirektivet på Europeiska kommissionens webbplats

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/52/EG om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen (omarbetning)(COM_2017_280_EN_ACTE_f)

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen (omarbetning) på Europeiska kommissionens webbplats