Remiss från Finansdepartementet

Remiss av Ds 2017:21 Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument Diarienummer: Fi2017/02498/V

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat departementspromemorian Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 2 oktober 2017.

Genvägar